Förhandsvisning/Ennakkonäytös NY MUSIKTEATER – SHOWCASE:mii

27 April 2016

Förhandsvisning/Ennakkonäytös NY MUSIKTEATER – SHOWCASE:mii

ATTN! This event has already passed.

Förhandsvisning/Ennakkonäytös NY MUSIKTEATER – SHOWCASE:mii

04.05.2016
20:30 – 21:00

Schauman Hall

Free entry

Projekt Ny Musikteater/Yrkeshögskolan Novia

Miika Hyytiäinen – tonsättare/säveltäjä/composer
Tommi Mustaniemi – videokonstnär/videotaiteilija/video artist
Susanne Kass – skribent/kirjoittaja/writer
Taavi Oramo – musiker/muusikko/musician

fritt inträde / vapaa pääsy / free entry
http://newmusictheatre.fi/
(Mii framförs också/ is also performed at 4 X SHOWCASE 20 & 22.5https://www.facebook.com/events/1716379691928261/)

mii är rädd för allt det som ligger utanför hans trygga bo. Han har inga speglar men han har en kamera och internet. mii har skapat en Lilla jag som kan göra allt det som är spännande, att upptäcka världen och vara bland människor. Lilla jag blir en spegel för mii, en avatar som är starkare, modigare och bättre socialt anpassad än mii känner sig själv. mii lever i en värld av drömmar, han är en melankolisk romantiker som kan vara överallt eller ingenstans via sin virtuella jag.

mii kan följa och styra Lilla jag på hans äventyr via teknik och sociala medier. De sjunger tillsammans, de spelar tillsammans. De delar hemligheter och ett språk som ingen annan förstår. Den virtuella tvillingen ska snart komma hem och berätta allt som han har upplevt på sin resa genom världen utanför. mii sitter hemma och väntar otåligt på att han ska återvända.

Vår arbetsgrupp har utvecklat mii under flera intensiva veckor av devising i Berlin, Prag, Helsingfors och Jakobstad. Vi har kombinerat bild- och ljudlandskap från de olika städerna till en fiktiv socialmediamiljö där mii spelar ut äventyr i sin egen konstgjorda virtuella värld. För denna visning har vi skapat tre scener ur miis emotionella resa. Vi ska utveckla dem ytterligare till en fullständig musikteaterföreställning.

Jag ska skicka Lilla Jag ut i världen
Jag har försett honom med tusen ansikten
Alla blickar jag har skapat som försvar
Nu är det ingen som kan slå honom
Jag har gjort honom stark och klurig fast han är så liten
Han kan allt som jag kan och dessutom mycket mer
För han känner alla gator som sin egen hand
han är aldrig rädd att gå dit han vill
Han känner alla, alla känner honom
Han ska hämta hem till mig alla äventyr som ligger bakom dörren
Dit jag inte kan gå
De kommer att älska min Lilla Jag som jag älskar honom
Lilla Jag vet alltid vad man ska säga
Han är både charmant och duktig
Precis som man ska vara
Han är så vacker, så skicklig och sjunger så fint
Jag vill vara som honom när jag en dag blir stor

Lilla Jag är ute och smakar på det som är gott, allt det jag är rädd för
Han ska berätta för mig om alla färger, buller och ljus som staden blinkar med
Bruset jag inte tål, skenet som bländar i ögonen
Världen brinner utanför fönstret
Därför har jag målat fönstret svart
För mörkret är mitt bo
Och jag sover tryggt i hans famn
Men Lilla Jag sover aldrig
Världen är för stor och spännande
Han är en samlare som rymmer allt
I sina fickor bär han alla upphittade skatter
De ska vi dela upp en och en mellan oss
För Lilla Jag delar allt han har med mig
Han ska berätta allt för mig
När han kommer hem
Vi ska skratta så mycket
Hur mycket roligt vi har när vi är tillsammans
Är det bara han som förstår, och det är bara han som når fram
Det finns ingen annan som han, och kommer aldrig att finnas det heller

Kom hem Lilla Jag, jag väntar på dig.
Var är du, varför har du inte kommit hem?
Jag har skrivit dig en ny sång, jag har en ny blick för dig att bära!
Har du glömt mig, min lilla Jag, eller var du någonsin min?
Vem är du Lilla Jag, vet du alls vem jag är?

————————–————————–
mii is afraid of everything outside his nest of safety. He doesn’t own a mirror, but he has a camera and the internet. mii has created a Little me who is able to do all the things that are exciting, to explore the world and be around people. Little me becomes a mirror for mii, an avatar who is stronger, braver and more socially adjusted than mii feels himself. mii lives in a world of dreams, he is a melancholic romantic who can be everywhere and nowhere via his virtual self.

mii can follow and lead Little me on his adventures through his devices and social media. They sing together, play together. They share secrets and a language no one else understands. The virtual twin will soon come home and tell mii about everything he has seen in his travels throughout the world outside. mii is at home waiting impatiently for him to return.

Our group has developed mii over several intensive weeks of devising in Berlin, Prague, Helsinki and Jakobstad. We have combined video and soundscapes from the different cities into a fictional social media environment where mii can play out adventures in his own constructed virtual world. For this showcase we have created three scenes around mii’s emotional arch. We will develop them further to create a full length music theatre piece.

I’m sending Little Me out into the world
I have given him a thousand faces
All the gazes I have created as a defense
Now, no one can beat him
I have made him strong and cunning though he is so small
He can do everything that I can and also much more
For he knows all the streets like the back of his own hand
he is never afraid to go where he wants
He knows everyone, and everyone knows him, He’ll bring home to me all the adventure that lies behind the door
Where I can’t go
They will love my little Me like I love him
Little Me always knows what to say
He is both charming and clever
Just as one should be
He’s so handsome, talented and sings so beautifully
I want to be like him when I grow up one day

Little Me is out and tasting what is good, all that I’m afraid of
He’ll tell me about all the colours, noise and light of the flashing city
I can’t stand the noise, the lights blind my eyes
The world burns outside the window
So I painted the window black
Because the darkness is my nest
And I sleep safely in his arms

But Little Me never sleeps
The world is too big and exciting
He is a collector who holds everything
In his pockets he carries many treasures
We split them up one and one between us
Little Me shares everything he has with me
He’ll tell me everything
When he comes home
We’ll laugh so much
How much fun we have when we are together
only he understands, and only he comes near me
There is no one else like him, and there will never be either

Come home Little Me, I’m waiting for you.
Where are you, why haven’t you come home?
I have written you a new song for you to sing, I have a new expression for you to wear!
Have you forgotten me my Little Me, were you ever even mine?
Who are you, Little Me, do you even know who I am?

http://newmusictheatre.fi/index.php/showcase-3/?lang=en